Anasayfa>İngilizce Ders: Business English (Ticari İngilizce)>Uluslararası Terimler Sözlüğü                        www.englishingilizce.com

   

 

A

B

1

 

active population

 

aktif halk

2

 

alliance

 

ittifak

3

 

ambassador

 

büyükelçi

4

 

amphibic operation

 

amfibik harekat

5

 

anarchism

 

anarşizm

6

 

annexation

 

ilhak

7

 

anti ballistic missiles-ABM

 

füzesavar füze

8

 

anti-ballistic missile system

 

anti-balistik füze sistemi

9

 

anti-Semitism

 

anti-semitizm

10

 

apartheid

 

aparteid

11

 

appeasement policy

 

yatıştırma politikası

12

 

arbitration

 

uzlaştırma

13

 

archipelago

 

takımada

14

 

armament

 

silahlanma

15

 

assimilation

 

özümleme

16

 

asylum

 

sığınma

17

 

atomic bomb

 

atom bombası

18

 

attache

 

ataşe

19

 

attack

 

saldırı

20

 

autarchy

 

otarşi

21

 

autonomy

 

özerklik

22

 

balance of power

 

güç dengesi

23

 

balance of terror

 

dehşet dengesi

24

 

balance policy

 

denge politikası

25

 

bipolar system

 

iki kutuplu sistem

26

 

blockade

 

abluka

27

 

border

 

sınır

28

 

boycott

 

boykot

29

 

buffer state

 

tampon devlet

30

 

cabotage

 

kabotaj

31

 

capacity analysis

 

kapasite analizi

32

 

casus belli

 

savaş nedeni

33

 

cease fire-truce

 

ateşkes

34

 

charge d'affairs

 

maslahatgüzar

35

 

civil defense

 

sivil savunma

36

 

civil war

 

iç savaş

37

 

closed diplomacy

 

kapalı diplomasi

38

 

collective leadership

 

kolektif liderlik

39

 

collective security

 

kolektif güvenlik

40

 

collectivism

 

kolektivizm

41

 

colonialism

 

sömürgecilik

42

 

Cominform

 

kominform

43

 

Comintern

 

komintern

44

 

confederation

 

konfederasyon

45

 

conference diplomacy

 

konferans diplomasisi

46

 

consortium

 

konsorsiyum

47

 

consul

 

konsolos

48

 

contiguous zone

 

bitişik bölge

49

 

continental shelf

 

kıta sahanlığı

50

 

conventional weapons

 

konvansiyonel silahlar

51

 

corps diplomatique-diplomatic corps

 

kordiplomatik

52

 

cultural agreements

 

kültür anlaşmaları

53

 

cultural diplomacy

 

kültürel diplomasi

54

 

cultural imperialism

 

kültür emperyalizmi

55

 

dean of diplomatic corps

 

duayen

56

 

deep seabed

 

uluslararası deniz yatağı

57

 

delegation

 

delegasyon

58

 

delivery systems

 

gönderme araçları

59

 

dependence

 

bağımlılık

60

 

detente

 

yumuşama

61

 

deterrence

 

caydırma

62

 

diplomacy

 

diplomasi

63

 

diplomatic

 

diplomatik

64

 

diplomatic asylum

 

diplomatik sığınma

65

 

diplomatic passport

 

diplomatik pasaport

66

 

diplomatic privileges and immunities

 

diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar

67

 

diplomatic protection

 

diplomatik koruma

68

 

diplomatic protocol

 

diplomatik protokol

69

 

diplomatic representatives

 

diplomasi temsilcileri

70

 

disarmament

 

silahsızlanma

71

 

discrimination policy

 

ayrım politikası

72

 

divide and rule

 

böl ve yönet

73

 

dominant power

 

başat güç

74

 

domino theory

 

domino teorisi

75

 

donation

 

hibe

76

 

doyen du corps diplomatique

 

kordiplomatik duayeni

77

 

economic sanction

 

ekonomik yaptırım

78

 

efficiency

 

etkinlik

79

 

embargo

 

ambargo

80

 

entente

 

antant

81

 

equilibrium

 

dinginlik

82

 

escalation

 

tırmanma

83

 

espionage

 

casusluk

84

 

ethnocentrism

 

etnosantrizm

85

 

eurocentric diplomacy

 

avrosantrizm diplomasisi

86

 

fascism

 

faşizm

87

 

federation

 

federasyon

88

 

fifth column

 

beşinci kol

89

 

first-strike capability

 

birinci vuruş yeteneği

90

 

fishing zone

 

balıkçılık bölgesi

91

 

flexible response doctrine

 

esnek karşılık doktrini

92

 

Flight Information Region-FIR

 

fır hattı

93

 

foreign aid, assistance

 

dış yardım

94

 

foreign policy

 

dış politika

95

 

foreigner

 

yabancı

96

 

free zone

 

serbest bölge

97

 

friendly demarche

 

dostça girişim

98

 

game theory

 

oyun teorisi

99

 

genocide

 

jenosit

100

 

geopolitics

 

jeopolitik

101

 

global strategy

 

global strateji

102

 

globalization

 

küreselleşme

103

 

Gorbachev diplomacy

 

gorbaçov diplomasisi

104

 

government in exile

 

sürgünde hükümet

105

 

guerilla warfare

 

gerilla savaşı

106

 

gunboat diplomacy

 

gambot diplomasisi

107

 

high seas

 

açık deniz

108

 

high-intensity conflict

 

yüksek yoğunlukta çatışma

109

 

human rights

 

insan hakları

110

 

hydrogen bomb

 

hidrojen bombası

111

 

immigrants

 

göçmenler

112

 

imperialism

 

emperyalizm

113

 

independence

 

bağımsızlık

114

 

integration

 

bütünleşme

115

 

intelligence

 

haber alma

116

 

intercontinental ballistic missiles

 

kıtalararası balistik füzeler

117

 

interdependence

 

karşılıklı bağımlılık

118

 

international air space

 

uluslararası hava sahası

119

 

international channels

 

uluslararası kanallar

120

 

international politics

 

uluslararası politika

121

 

international relations

 

uluslararası ilişkiler

122

 

international rivers

 

uluslararası nehirler

123

 

international straits

 

uluslararası boğazlar

124

 

interrogation

 

soruşturma

125

 

intervention

 

karışma

126

 

intervention

 

müdahale

127

 

intervention in domestic affairs

 

içişlerine karışma

128

 

irredentism

 

irredantizm

129

 

isolationism

 

yalnızcılık

130

 

justified war

 

haklı savaş

131

 

Lebensraum

 

yaşam alanı

132

 

legation

 

elçilik

133

 

letter of credence

 

güven mektubu

134

 

limited war

 

sınırlı savaş

135

 

list du corps diplomatic

 

kordiplomatik listesi

136

 

lobbying

 

lobicilik

137

 

low-intensity conflict

 

düşük yoğunlukta çatışma

138

 

mandate

 

manda rejimi

139

 

mass retaliation doctrine

 

kitlesel karşılık doktrini

140

 

mediation

 

arabuluculuk

141

 

member associate

 

ortak üyelik

142

 

mid-intensity conflict

 

orta yoğunlukta çatışma

143

 

militarism

 

militarizm

144

 

militia

 

milis

145

 

minister-envoy

 

elçi

146

 

minority group

 

azınlık grubu

147

 

missile

 

füze

148

 

mobilization

 

seferberlik

149

 

moderate foreign policy

 

ılımlı dış politika

150

 

multiple re-entry vehicles-MRV

 

çok başlıklı füzeler

151

 

multipolar system

 

çok kutuplu sistem

152

 

nasism

 

nazizm

153

 

nation

 

ulus

154

 

national air space

 

ulusal hava sahası

155

 

national character

 

ulusal karakter

156

 

national interest

 

ulusal çıkar

157

 

national moral

 

ulusal moral

158

 

national power

 

ulusal güç

159

 

national state

 

ulusal devlet

160

 

national territory

 

kara ülkesi

161

 

national waters

 

iç sular

162

 

nationalism

 

milliyetçilik

163

 

nationalization

 

millileştirme

164

 

near abroad

 

yakın çevre

165

 

negotiations

 

görüşmeler

166

 

neutrality

 

tarafsızlık

167

 

neutron bomb

 

nötron bombası

168

 

new world order

 

yeni dünya düzeni

169

 

new-colonialism

 

yeni sömürgecilik

170

 

no man's land

 

sahipsiz ülke

171

 

nonaligment

 

bağlantısızlık

172

 

nuclear deterrence

 

nükleer caydırıcılık

173

 

nuclear weapons

 

nükleer silahlar

174

 

nuclear winter

 

nükleer kış

175

 

objectives of foreign policy

 

dış politika amaçları

176

 

observer's status

 

gözlemci statüsü

177

 

occupation

 

işgal

178

 

open diplomacy

 

açık diplomasi

179

 

open door policy

 

açık kapı politikası

180

 

parch sheala

 

beş prensip

181

 

parliamentary diplomacy

 

parlamenter diplomasi

182

 

passive population

 

pasif halk

183

 

passive resistance

 

pasif direnme

184

 

peace force

 

barış gücü

185

 

peaceful co-existence

 

barış içinde bir arada yaşama

186

 

peaceful settlement

 

barışçı çözüm

187

 

permanent neutrality

 

daimi tarafsızlık

188

 

ping-pong diplomacy

 

ping-pong diplomasisi

189

 

piracy

 

korsanlık

190

 

plebiscite

 

plebisit

191

 

political regime

 

siyasal rejim

192

 

political system

 

siyasal sistem

193

 

politique de faite accomplie

 

oldu-bitti politikası

194

 

population exchange

 

nüfus değişimi

195

 

power approach

 

güç yaklaşımı

196

 

power theory

 

güç kuramı

197

 

premium policy

 

prim politikası

198

 

prestige policy

 

prestij politikası

199

 

preventive diplomacy

 

önleyici diplomasi

200

 

protectorate

 

koruma altındaki ülke

201

 

protocol

 

protokol

202

 

psychological war

 

psikolojik savaş

203

 

public opinion

 

kamuoyu

204

 

puid pro quo policy

 

quid pro quo politikası

205

 

refugee

 

sığınmacı

206

 

reprisal

 

misilleme

207

 

resolution process

 

karar alma süreci

208

 

restricted economic zone

 

münhasır ekonomik bölge

209

 

revisionism

 

revizyonizm

210

 

right of legation

 

elçilik hakkı

211

 

risk theory

 

risk kuramı

212

 

salami policy

 

salam politikası

213

 

second strike capability

 

ikinci vuruş yeteneği

214

 

secret diplomacy

 

gizli diplomasi

215

 

self defense

 

meşru savunma

216

 

self determination

 

self determinasyon

217

 

shuttle diplomacy

 

mekik diplomasisi

218

 

silent diplomacy

 

sessiz diplomasi

219

 

simulation

 

simülasyon

220

 

sovereignty

 

egemenlik

221

 

star wars

 

yıldız savaşları

222

 

state of war

 

savaş durumu

223

 

state territory

 

devlet ülkesi

224

 

status quo policy

 

statüko politikası

225

 

strategic nuclear weapons

 

stratejik nükleer silahlar

226

 

strategies of foreign policy

 

dış politika stratejileri

227

 

strategy

 

strateji

228

 

submarine launched ballistic missiles

 

denizaltı balistik füzeleri

229

 

summit diplomacy

 

zirve diplomasisi

230

 

supranationalism

 

uluslarüstücülük

231

 

system analysis

 

sistem analizi

232

 

system of hierarchy

 

hiyerarşik sistem

233

 

tactical weapons

 

taktik silahlar

234

 

territorial waters

 

karasuları

235

 

terrorism

 

terörizm

236

 

third world

 

üçüncü dünya

237

 

total war

 

topyekün savaş

238

 

ultimatum

 

ültimatom

239

 

unconditional surrender

 

şartsız teslim

240

 

underdevelopment

 

azgelişmişlik

241

 

unit veto system

 

birim-veto sistemi

242

 

unstable bloc system

 

istikrarsız blok sistemi

243

 

wait and see policy

 

bekle ve gör politikası

244

 

war

 

savaş

245

 

weapons control

 

silahların denetimi

246

 

world government

 

dünya hükümeti

247

 

world opinion

 

dünya kamuoyu

248

 

world policy

 

dünya politikası

249

 

xenophobia

 

yabancı düşmanlığı

Taken from: http://www.kitapcevirmenleri.org 

 

Mustafa Hoca İngilizce özel   
 derslerine Beylikdüzü, Avcılar,
 Büyükçekmece ve Bahçeşehir
 ilçeleri ağırlıklı olmak üzere
 halen devam etmektedir.
 Öğrencileri "İş İngilizcesi"nin
 yanısıra İngilizce'nin diğer
 alanlarında da kesin başarıyı
 yakalamayı sürdürmektedir.